Overzicht

De volgende bepalingen vormen de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en Lanclan. Door deze website te benaderen of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, dat u ze begrijpt en dat u eraan gebonden bent, en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de wet- en regelgeving op het gebied van export en hernieuwde export, te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Lanclan kan, zonder bericht aan u, deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen. Lanclan kan tevens te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma’s die op deze website worden beschreven.


Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Lanclan verleent u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming voor het verkrijgen van toegang tot en het afbeelden van de webpagina’s binnen deze site als klant of potentiële klant van Lanclan, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en dat alle vermeldingen van auteursrechten en handelsmerken, alsmede alle andere eigendomsvermeldingen, onaangetast blijven. Het onder deze overeenkomst toegestane gebruik is niet-commercieel van aard (bijv. u mag de content waartoe u op of via deze website toegang hebt, niet verkopen). Elk ander gebruik van deze site is verboden.

Behoudens de beperkte toestemming die u in de voorgaande alinea is verleend, verleent Lanclan u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectuele-eigendomsrecht. Niets van de content op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium. Op alle software en alle andere materialen die via deze site beschikbaar worden gesteld voor downloaden, weergave of ander gebruik en die eigen licentievoorwaarden hebben, zijn de desbetreffende voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van toepassing. Niet-naleving van dergelijke voorwaarden of van de voorwaarden op deze site leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend. In een dergelijk geval dient u alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in bezit, in bewaring of onder uw gezag hebt, onverwijld te vernietigen.

Van tijd tot tijd kunnen er op deze website technische onjuistheden of typefouten staan, en we kunnen de correctheid van de geposte informatie niet garanderen. Controleer alstublieft, voordat u deze website en de erop geposte informatie gebruikt voor het nemen van beslissingen met betrekking tot diensten, producten of andere kwesties die op deze website worden beschreven, of u de meest recente pagina’s op deze website gebruikt en of de informatie correct en volledig is.

Indien een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter in enig opzicht worden aangemerkt als onuitvoerbaar, laat dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet, mits een dergelijke onuitvoerbaarheid geen materiële aantasting betekent van de rechten van de partijen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Lanclan wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan Lanclan wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn.

Door Lanclan enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u Lanclan het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen (“posten”), te verzenden, te distribueren, in het openbaar af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en die informatie of dat materiaal anderszins vrijelijk te gebruiken.

U gaat er tevens mee akkoord dat het Lanclan vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe van rechtswege worden gedwongen.

Op personen terug te voeren informatie die u aan Lanclan toezendt ten behoeve van het ontvangen van producten of diensten, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid. Raadpleeg voor informatie over het privacybeleid van Lanclan het tabblad getiteld “Privacy voorwaarden”.

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar websites en informatiebronnen die niet van Lanclan zijn. Lanclan doet geen uitspraken, toezeggingen of aanbevelingen en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden waarnaar wordt verwezen of gelinkt of die vanaf de Lanclan-site toegankelijk zijn.

Bovendien is Lanclan geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op een Lanclan-site. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma’s, en om uw informatie te beschermen.

Gebruik van deze site is geheel voor eigen risico. Alle materialen, informatie, producten, software, programma’s en diensten worden “as-is” geleverd, zonder enige garantie. Voor zover mogelijk onder toepasselijk recht sluit lanclan alle uitdrukkelijke, stilzwijgende, wettelijke en andere garanties en verklaringen uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en de garantie dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de eigendoms- of intellectuele-eigendomsrechten van derden. Zonder het voorgaande te beperken, geeft ibm geen enkele garantie dat deze website ononderbroken, tijdig, nauwkeurig en foutvrij zal zijn.

U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat, indien u materialen, informatie, producten, software, programma’s of diensten downloadt of anderszins verwerft vanaf deze website, u dit doet naar eigen oordeel en voor eigen risico, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle daaruit voortvloeiende schade, met inbegrip van verlies van gegevens of schade aan uw computersysteem. In bepaalde rechtsgebieden is het uitsluiten van garanties niet toegestaan, zodat de voorgaande uitsluiting wellicht niet op u van toepassing is.

Voor zover mogelijk onder toepasselijk recht is lanclan in geen geval jegens enige partij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met deze website of enige vorm van gebruik van deze website, of van enige website of informatiebron waarnaar vanuit deze website wordt verwezen of die via deze website toegankelijk is, of voor het gebruik, het downloaden of het benaderen van enig materiaal, enige informatie, enig product of enige dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering, verloren spaartegoeden, verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs niet indien lanclan uitdrukkelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor elke rechtsvordering, gebaseerd op overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad of welke juridische grond dan ook.